MiniTab Informacje Podstawowe

O pakiecie statystycznym MiniTab

MiniTab to pakiet statystyczny, którego głównym celem jest wspomaganie i kontrola statystyczna procesów – bazując na danych wprowadzanych przez Użytkownika.

Program stworzony został w roku 1972, na uniwersytecie stanowym Pennsylvania jako wstępna wersja programu służąca do analiz statystycznych – OMNITAB opracowanego przez NIST. Oprogramowanie MiniTab stosuje się głównie do wsparcia implementacji procesów Six Sigma oraz innych metodologii stosujących metody statystyczne w doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwach i innych instytucjach.

Opis interfejsu użytkownika

Poniżej przedstawiono i opisano interfejs użytkownika pakietu statystycznego MiniTab (do artykułu wykorzystano zrzuty ekranów z wersji pakietu MiniTab 18), w zależności od wersji, lokalizacja poszczególnych funkcji oraz wygląd interfejsu może się różnić od przedstawionego.

 Okno sesji – w tym oknie wyświetlają się wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych w formacie tekstowym. Ponadto w oknie tym istnieje możliwość wprowadzania poleceń bez konieczności korzystania z menu oprogramowania.
 
Arkusz kalkulacyjny, worksheet – miejsce służące do wprowadzania i porządkowania danych. Arkusz kalkulacyjny zbudowany jest z pionowych kolumn, poziomych wierszy oraz komórek. W arkuszu tym wpisuje się wszelakie dane, które zostaną zbadane statystycznie. 

Project manager – okno pozwalające na zarządzanie dostępnymi danymi I wynikami przeprowadzonych analiz statystycznych, umożliwia również wgląd do wykresów I grafów otrzymanych w wyniku analizy.

Zakładki w menu pakietu

Zakładka File – MiniTab:

New – tworzenie nowego projektu lub arkusza

Open – otwarcie nowego istniejącego projektu lub arkusza.

Save Project – zapis projektu

Save Project As – zapis projektu z możliwością wyboru format (np. Starsze wersje Minitab)

Save Session Window As – zapis okna sesji w rozszerzeniu .html lub .rtf

Query Database (ODBC) – łączenie arkusza z zewnętrzną bazą danych

Print Session Window – wydruk okna sesji bieżącej

Print Setup – opcje drukowania

Description – opis projektu (w tym autor, cel itp.)

Exit – wyjście z programu

Recent Files – ostatnie pliki na których pracowano

Zakładka Edit:

Undo – cofnięcie zmian

Redo – przywrócenie zmian

Clear – czyszczenie/usuwanie np. Zawartości z komórek

Delete – usunięcie np. Komórek arkusza

Copy – kopiowanie pojedyńczych komórek lub całych zakresów danych

Cut – wycinanie pojedyńczych komórek lub całych zakresów danych

Paste – wklejanie pojedyńczych komórek lub całych zakresów danych

Paste Link – wklejanie linków/odnośników do stron

Worksheet Links – zarządzanie linkami/odnośnikami w projekcie

Select All – zaznaczenie wielu elementów

Edit Last Dialog – edycja ostatnich wpisów w arkuszu

Command Line Editor – edycja i zatwierdzenie komend w arkuszu

Zakładka Data:

Subset Worksheet – tworzenie nowego arkusza z transpozycją kolumn na wiersze

Split Worksheet – rozdział wierszy/kolumn w arkuszu

Stack Worksheet – łączenie wierszy/kolumn w arkuszu

Merge Worksheet – kombinacje transpozycji zaawansowanych arkusza

Copy – kopiowanie kolumn/wierszy

Unstack Columns – rozdział kolumn z jednej kolumny głównej

Stack – scalenie wielu kolumn lub wierszy w jedną kolumnę lub wiersz

Transpose Columns – zamiana miejsc kolumn – transpozycja

Sort – opcja sortowania od A – Z

Rank – opcja sortowania od min. do max.

Delete Rows – usuwanie wierszy uprzednio zaznaczonych

Erase Variables – wymazywanie danych z uprzednio zaznaczonych wierszy/kolumn

Conditional Formatting – tworzenie reguł w arkuszu

Change Data Type – zmiana typu danych np. Z liczbowych na tekstowe itd.

Data/Time – wprowadzanie formatów czasowych – data, godzina itd.

Concatenate – łączenie, dzielenie I kombinacja kolumn/wierszy zawierających tekst

Display Data – wyświetlanie danych arkusza

Zakładka Calc:

Calculator – kalkulator wbudowany w program statystyczny

Column Statistics – statystyki dotyczące wybranych kolumn

Row Statistics – wyliczenia Statystyczne dla zaznaczonych wierszy

Standardize – standarzyacja całego arkusza

Make Mesh Data – tworzenie siatki parametrów

Make Indicator Variables – tworzenie zmiennych wartości losowych

Set Base – oznaczenie wartości poczatkowej do generowania zmiennych losowych

Random Data – generowanie losowych danych statystycznych

Probability Distributions – rozkłady prawdopodobieństwa

Matrices – macierze matematyczny

Zakładka Data:

Basic Statistics – opcje dotyczące statystyki o stopniu zaawansowania – podstawowy

Regression – opcje związane z regresją liniową I nieliniową

ANOVA – analiza wariancji jako metoda statystyczna

DOE – metoda planowania eksperymantów

Control Charts – wykresy kontrolne

Quality Tools – narzędzia Statystyczne w MiniTab

Multivariate – narzędzia Statystyczne do multiwariancji

Time Series – Statystyczne zmienne czasowe – analiza zmiennych

Tables – tworzenie table

Equivalence Tests – testy równoznaczności /równoważności

Power and Sample Size – kalkulatory wielkości próbek i próbkowania

Zakładka Graph:

Scatterplot – wykres punktowy*

Matrix Plot – wykres macierzowy*

Bubble Plot – wykres bombelkowy*

Marginal Plot – wykres marginalny*

Histogram – histogram*

Dotplot – wykres punktowy (“kropkowy”)*

Probability Plot – wykres prawdopodobieństwa*

Empirical CDF – wykres krzywej empirycznej*

Probability Distribution Plot – wykres rozkładu prawdopodobieństwa*

Boxplot – wykres pudełkowy*

Interval Plot – wykres interwałowy*

Individual Value Plot – wykres wartości indywidualnej*

Line Plot – wyres liniowy*

Bar Chart – wykres kolumnowy*

Pie Chart – wykres kołowy*

Time Series Plot – wykres serii czasowej*

Area Graph – wykres powierzchniowy*

Contour Plot – wykres konturowy*

3D Scatterplot – wykres punktowy 3D*

3D Surface Plot – wykres powierzchniowy 3D*

*Więcej o wykresach w kolejnych wpisach na stronie www.leanwpraktyce.pl

Zakładka Editor:

Next Command – następna wprowadzona komenda

Previous Command – poprzednia komenda

Expand All – Rozwinięcie okna

Collapse All – Zwinięcie okna

Show Command Line – Komenda ukazująca linię komend

Add Note – Dodanie notatki

Delete Note – Usunięcie notatki

Decimal Places – Miejsca dziesiętne

Zoom – Przybliżenie

Zakładka Tools:

Quality Trainer – szkolenia jakościowo/Statystyczne by MiniTab e-learning

Microsoft Calculator – kalkulator

Notepad – notatnik

Windows Explorer – Windows Explorer

Run an Exec – uruchamianie programów

Toolbars – zakładki Status Bar – pasek stanu

Customize – dostosowywanie okna MiniTab

Options – opcje

Manage Profiles – manager profili użytkownika

File Security – zabezpieczenie plików danych

Zakładka Window:

Cascade – kaskadowe ułożenie okien programu

Tile – nadanie tytułu

Minimize All – zminimalizowanie wszystkich aktywnych okien programu

Restore Icons – przywrócenie ikon

Refresh – odświeżenie

Close All Graphs – zamknięcie wszystki aktywnych wykresów

Update All Graphs Now – aktualizacja wszystkich aktywnych wykresów

Zakładka Help:

Help – help

Sample Data – przykładowe dane

Getting Started – samouczek, jak zacząć?

Check for Updates – sprawdzanie dostępnych aktualizacji

Contact US – kontakt z działem obsługi Klienta – MiniTab

About MiniTab – o MiniTab.

Zakładka Assistant:

MSA – analiza systemów pomiarowych

Capability Analysis – analiza zdolności procesu

Graphical Analysis – analiza graficzna

Hypothesis Tests – testowanie hipotez

Regression – regresja

DOE – metoda planowania eksperymentów

Before /After
Cap. Analysis
– przed/po zmianie –
analiza zdolności procesu

B/A Control Charts – przed/po zmianie – analiza wykresów kontrolnych

Control Charts – wykresy kontrolne

Typy danych wprowadzanych do arkusza kalkulacyjnego:

Do arkusza kalkulacyjnego możliwe jest wprowadzanie następujących typów danych:

  • Dane numeryczne takie jak liczby, np. 13; 9032 oraz 5.34 (istotne jest, że stosujemy kropkę dziesiętną, nie należy stosować przecinka).
  • Dane tekstowe takie jak litery alfabetu, spacje, nazwy własne oraz znaki specjalne.
  • Dane określające czas w tym: daty (4/20/11 lub 20/04/11); godziny w tym np. 04:00:00 PM, AM.

Darmowa wersja próbna pakietu statystycznego MiniTab zalecam pobierać z oficjalnej strony producenta dostępnej pod poniższym linkiem:

https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *