Zasady i warunki

Last updated: 25 maja 2022

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej www.leanwpraktyce.pl  („Usługa”) obsługiwanej przez leanwpraktyce.pl („my”, „nas” lub „nasz”) należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”).

Twój dostęp do i korzystanie z Serwisu jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z Serwisu.

Konta

Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik musi podać informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi, oraz za wszelkie działania podejmowane na podstawie Twojego hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszej Usłudze, czy w usłudze innej firmy.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik ma obowiązek powiadomić nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu swojego konta.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, cechy i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością leanwpraktyce.pl i jej licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez leanwpraktyce.pl

leanwpraktyce.pl nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane na stronach internetowych lub w usługach osób trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że leanwpraktyce.pl nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i zasadami ochrony prywatności wszystkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług osób trzecich.

Wypowiedzenie

Możemy natychmiast zlikwidować lub zawiesić Twoje konto, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez Ciebie Warunków.

Po zamknięciu konta prawo Użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiast utracone. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu Umowy, pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo urzędowe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na jego normy kolizyjne.

Nieegzekwowanie przez nas jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w sprawie Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, jakie mogły zostać zawarte między nami w sprawie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej na co najmniej 15 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z Serwisu po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, powinien zaprzestać korzystania z Usługi.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.